อนุบาลอุตรดิตถ์

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

ประเภทสถานศึกษา : สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3

ได้รับรางวัลระดับ : รางวัลระดับยอดเยี่ยม

ปีการศึกษา : 2562


ระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

 • องค์ประกอบที่ 1  การกำหนดเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพ

  บุคลากรทุกฝ่ายและผู้มีส่วนได้เสีย  ร่วมกันกำหนดมาตรฐานคุณภาพของโรงเรียน  มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร  โดยระบุองค์ประกอบ  ตัวชี้วัดและเกณฑ์การตัดสินคุณภาพตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  พร้อมทั้งกำหนดเป้าประสงค์ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา 

  มีการระบุองค์ประกอบ  ตัวชี้วัด  ประเด็นการพิจารณา และเกณฑ์การตัดสินคุณภาพที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา

  มีการกำหนดเป้าประสงค์ด้านคุณภาพการจัดการศึกษาในระยะ 5 ปี  สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่านิยม  และความโดดเด่นเฉพาะของโรงเรียน

  มีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพรายปีที่แสดงถึงความท้าทายต่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียนทุกฝ่ายและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

  มีผลการนำผลการประเมินคุณภาพภายใน  และการประเมินคุณภาพภายนอก  และผลการประเมินการจัดการศึกษาของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเป็นฐานข้อมูลในการกำหนดเป้าหมายความสำเร็จของการดำเนินงาน


 • องค์ประกอบที่ 2  การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐาน  ผู้บริหารสถานศึกษาใช้เทคนิค S M A R T ในการขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐาน

  ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพตามเป้าหมายที่กำหนด  โดยมีระบบบริหารงาน แบ่งเป็น 4 กลุ่มงาน ประกอบด้วย  กลุ่มบริหารงานวิชาการและกิจการนักเรียน  กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ  กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารทั่วไป การบริหารงานระดับสายชั้น  ประกอบด้วย สายชั้นปฐมวัย  สายชั้นประถมศึกษา  สายชั้นมัธยมศึกษา  และการบริหารงานระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้

   โรงเรียนได้มีการออกแบบระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาที่กำหนด  มีการจัดทำแผนงานแผนปฏิบัติการประจำปี  โครงการ  กิจกรรม มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม และให้มีคุณภาพตามเป้าประสงค์

  โรงเรียนได้จัดทำปฏิทินการขับเคลื่อนคุณภาพตามแผนงาน  แผนกลยุทธสถานศึกษา  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจำปี  โครงการต่างๆ ในรอบปีมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 

  ผู้บริหารโรงเรียนสร้างความตระหนักและสื่อสารในสถานศึกษา  มีการประชุมร่วมกับครู  ตามกลุ่มงานระดับสายชั้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้

  ผู้บริหารโรงเรียนสนับสนุนผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  โดยมีการกำกับติดตามตรวจสอบ  นิเทศ  และมีการรายงานความก้าวหน้าของงานเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ

   

 • องค์ประกอบที่ 3 การประเมินความสาเร็จตามมาตรฐาน

  โรงเรียนใช้ระบบการปรับปรุงการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามวงจรของ  P - D - C – A โดยมีการประเมินตนเองเป็นระยะๆ โดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย  สอดคล้องตามบริบทของโรงเรียนและกฎกระทรวงที่กำหนดไว้

  โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  มีการสรุปผล  และจัดทำรายงานประจำปีผลการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียน  ผลสำเร็จของการบริหารการศึกษาอย่างชัดเจน

  มีการตรวจสอบปรับปรุงคุณภาพของรายงาน  ให้มีความชัดเจนสมบูรณ์  แล้วจึงเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาทราบ

  มีการเผยแพร่รายงานผลคุณภาพภายใน  ต่อหน่วยงานต้นสังกัด

  มีการติดตามตรวจสอบตามแผนงานโครงการ รายงานผลโครงการ  กิจกรรมแผนการสอนประเมินผลจัดการเรียนรู้  รายงานผลจัดการเรียนรู้  และประเมินตนเองเป็นระยะ

  มีผลการประเมินตนเองที่ตรงตามสภาพจริงและเชื่อถือได้  เช่น  การประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา  และผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติตรงตามสภาพจริงกับผลการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพภายใน

  มีการนำสารสนเทศจากการประเมิน  ศึกษาแนวคิด  แนวการปฏิบัติที่ดีมาปรับปรุง  พัฒนา  เพิ่มประสิทธิภาพ  ระบบงาน  กระบวนการบริหารกลุ่มงาน  กระบวนการเรียนการสอน  งานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา    แผนงานโครงการ  อย่างต่อเนื่อง

   

 • องค์ประกอบที่ 4  การนำการเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษาคุณภาพ

  คุณภาพของผู้เรียน  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคำนวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด  ในแต่ละระดับชั้นเรียน 

  ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์  คิดวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

  ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  เช่น  โครงงานวิทยาศาสตร์ PM. 2.5 ที่รัก ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับภูมิภาค ประจำปี 2562

  ผู้เรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น การแข่งหุ่นยนต์นานาชาติ i-beam ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ

  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน NT , O-Net สูงกว่าระดับชาติในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

  ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

  ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  โดยมีโครงการพัฒนากิจกรรมนักเรียน  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  กิจกรรมลานเทศน์ลานธรรม  โครงการประกวดมารยาทไทย โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย

  ผู้เรียน มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยตามที่สถานศึกษากำหนด  โดยมีโครงการเสริมทักษะทางวิชาการแบบองค์รวม   เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก

  ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนร่วมกิจกรรมประเพณีในท้องถิ่น    ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

  โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิผล  ก่อให้เกิดกระบวนการบริหารและจัดการอย่างเป็นรูปธรรม  มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่กำหนดชัดเจน  เช่น  โครงการจัดทำแผนการปฏิบัติการประจำปี  ปฏิทินปฏิบัติงาน  คำสั่งและโครงสร้างการบริหารงาน  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาคือ S M A R T ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  โดยมีโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  แผนงานวิชาการ  แผนการจัดการเรียนรู้  แบบบันทึกหลังสอน  ระเบียบการวัดผลและประเมินผลการ  วิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียน  โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน  โครงการยกผลสัมฤทธิ์สู่ประสิทธิภาพ NT โครงการวิจัยในชั้นเรียน  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  โดยส่งเสริมการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้โดยมีศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยี  จัดทำระบบเอกสารออนไลน์  มีข่าวสาร ประชาสัมพันธ์  ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน www.anubanutd.ac.th  มีการบริหารจัดการสัญญาณอินเทอร์เน็ตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย Wifi แก่คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน  โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการเรียนการสอน  มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พอเพียงและครบทุกระดับชั้น

  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต  ครูผู้สอนใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ครูผู้สอนมีการนำผลการประเมินมาแก้ไขพัฒนานักเรียนโดยสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่หลากหลาย  พัฒนาจัดหาสื่อที่จัดทำขึ้นเองและสื่อออนไลน์มีเครื่องมือช่วยในการสื่อสารไอซีทีช่วยในการจัดการเรียนรู้พัฒนาปรับเปลี่ยนห้องเรียนให้มีบรรยากาศเป็นห้องเรียนแห่งการเรียนรู้มีการเชื่อมโยงห้องเรียนให้มีองค์ความรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  สู่องค์ความรู้ที่เป็นสากล  โดยใช้สื่อที่จัดทำขึ้นเองและสื่อออนไลน์

  ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  มีการสร้างวินัยเชิงบวกในชั้นเรียน  โดยใช้ความเข้าใจโดยการให้แนวทางการคิดมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน                         มีการส่งเสริม  มีการป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหา

  มีการตรวจสอบประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน       ครูมีการวัดผลประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน  เพื่อการพัฒนาผู้เรียนตามตัวชี้วัดของแผนการจัดการเรียนรู้  สนับสนุนผู้เรียนที่ดี  เก่ง  พัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 41 รายการ   เหรียญทอง 18 รายการ  เหรียญเงิน 16 รายการ  เหรียญทองแดง 5 รายการ        ทองแดง เข้าร่วม 2  รายการ

  ครูผู้สอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลป้อนกลับ  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับสายชั้น  ในระดับโรงเรียนโดยการนำเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ในการประชุมประจำเดือนทุกสายชั้นมีการอบรมตามโครงการคูปองพัฒนาครู  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย  ให้ผู้เรียนได้รับความรู้และสนุกสนานกับการจัดการเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ

   

 • ประกอบที่ 5 การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืน

  โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศในทุกวิชา  นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 8 ประการ มีสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 

  นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สามารถศึกษาต่อร้อยเปอร์เซ็นต์  และศึกษาในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงในระดับชั้นที่สูงขึ้น 

  สถานศึกษามีผู้บริหารครูและบุคลากรที่มีศักยภาพมีจำนวนครบถ้วนเพียงพอ  สถานศึกษามีอาคารเรียน  ห้องสมุด  ห้องปฏิบัติการครบถ้วนเพียงพอ  โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ครบถ้วนเพียงพอ  มีครูที่ดูแลเอาใจใส่นักเรียนด้วยความรักและ      คิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อแบบเรียน  แบบฝึกหัด  เทคนิคการสอน หรือนวัตกรรมอื่นๆ  เพื่อช่วยในการเรียนรู้ของนักเรียน

  ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นในการจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  โดยมีนักเรียนจากภายในเขตพื้นที่และภายนอกเขตพื้นที่เข้ามาเรียน  เพิ่มขึ้นในแต่ละปีการศึกษา

   
แชร์ผลงาน

ลงทะเบียนเพื่อแสดงความคิดเห็น คลิก หรือ เข้าสู่ระบบ

ความคิดเห็นทั้งหมด